Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2010

YAFUD #277

http://www.yafud.pl/277/ Padł mi internet. Spędziłem pół godziny wisząc na telefonie do dostawcy. Kiedy w końcu odebrał konsultant rozładował mi się telefon. YAFUD

Fajne? Głosuj: http://www.yafud.pl/277/#GIT
Niefajne? Głosuj: http://www.yafud.pl/277/#KIT
Reposted fromyafud yafud

December 05 2009

http://www.yafud.pl/771/

#humor #rozrywka #lol #fail #rotfl #yafud Dzisiaj spóźniłem się do pracy bo spędziłem ponad 30minut szukając swoich okularów. Nie wiem co gorsze - to że miałem je cały czas na nosie, czy to że moja dziewczyna pomagała mi ich szukać, cały czas mając z tego niemiłosierny ubaw. YAFUD
Reposted fromyafud yafud

http://www.yafud.pl/769/

#humor #rozrywka #lol #fail #rotfl #yafud Dzisiaj zaczął pojawiać mi się wyraźny zarost. W końcu staję się prawdziwym mężczyzną...szkoda tylko, że jestem 17 letnią dziewczyną. YAFUD
Reposted fromyafud yafud

March 13 2009

Reposted fromnewq newq

February 21 2009

February 09 2009

0257 4f9c
Backup plans
Reposted fromsm0k1nggnu sm0k1nggnu viadominik dominik

January 31 2009

4830 8922 500
Reposted fromZjedzMnie ZjedzMnie viabitstacker bitstacker

January 29 2009

Reposted fromdominik dominik
2638 fbb1 500
Reposted fromthenausner thenausner

January 25 2009

4270 7f20 500
Reposted fromkaine kaine vianewq newq
5212 0fac 500
Reposted fromphilippe philippe viadominik dominik
2513 3635 500
Reposted fromsosna sosna viacygenb0ck cygenb0ck
Map of Europe, 2020 via Flickr Photo Download: Where I Live
Reposted fromperohryz perohryz viacygenb0ck cygenb0ck
Reposted fromjessor jessor viadominik dominik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl